Página 4


Emilio no ta biba den bario. Ni na Korsou.
Ta kiko e ta hasi den bario? Ta un vlam e ta bin bishita?