Página 15


Ta tur hende ke ta mas miho ku e otro.